Regulamin sklepu internetowego fachwar.pl

REGULAMIN SKLEPU FACHWAR.PL:

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców. Określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego fachwar.pl, dostępnego pod adresem internetowym: https://fachwar.pl, prowadzonego przez spółkę Reach Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu Górnym wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000594586, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 1231309063, REGON 363439878.

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Reach Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu Górnym wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000594586, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 1231309063, REGON 363439878 
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której charakter powiązany jest z przedmiotem oferowanym przez Sklep, osoba prawna         i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorstwo – firma Klienta;
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:  www.fachwar.pl
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia bądź drogą email na adres podany na stronie Sklep’u zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. KUP TERAZ – przycisk dostępny w Sklepie umożliwiający dokonanie zakupu po wypełnieniu formularza zamówienia i dokonaniu płatności za wybrany produkt.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności pojawiający się po naciśnięciu przycisku „KUP TERAZ”.
 13. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Administrator – administrator danych osobowych klienta – obsługa Sklep’u bądź podmiot zewnętrzny

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 05-540 Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 27, gm. Piaseczno, województwo Mazowieckie
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@fachwar.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (22) 515 84 14
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 88 1140 2004 0000 3502 7663 5647
 5. Sprzedawca przyjmuje płatności przelewem w walucie: PLN
 6. Bank obsługujący rachunek Sprzedawcy: mBank S.A.
 7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 8. Klient może porozumieć się telefonicznie w dni powszednie ze Sprzedawcą w godzinach 9 - 16

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) chyba, że informacja na ten temat jest wyraźnie podana przy cenie.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie ew. przesłana do klienta pisemnie drogą elektroniczną (email) na adres w opisie Produktu.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „KUP TERAZ”;
 2. złożyć Zamówienie przesyłając drogą mailową na adres sklep@fachwar.pl wiadomości email o chęci dokonania zakupu Produktu wraz z wybraną specyfikacją . W tej wiadomości muszą się znaleźć: dane do wystawienia faktury PROFORMA na os. fizyczną bądź Przedsiębiorstwo, przy Przedsiębiorstwach dodatkowo dokument potwierdzający możliwość jego reprezentowania, adres dostawy, dane osoby upoważnionej do odbioru przesyłki oraz telefon kontaktowy do niej, ew. preferowanych godz. dostawy etc.;
 3. zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji w momencie pisemnego (email) potwierdzenia przesłanego przez obsługę Sklep’u o fakcie otrzymania zapłaty za Produkt;
 4. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Produkty oferowane w Sklep’ie dostarczane są do Klienta kurierem.
 2. Dostępna forma płatności: 100% przedpłata przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w dziale DOSTAWA na stronach Sklepu, bądź w razie potrzeby zostaną przekazane klientowi w formie ustnej lub drogą poczty elektronicznej.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza pojawiającego się po naciśnięciu przycisku „KUP TERAZ” w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu i otrzymaniu przez Sprzedawcę 100 % kwoty należnej za Produkt wraz z kosztami dostawy ew. dodatkowymi ustalone uprzednio z Klientem drogą pisemną (e-mail).
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie przesyłając na adres Klienta podany w formularzu Zamówienia Fakturę PRO FORMA do opłacenia przez Klienta. Rozpoczęcie realizacji umowy (dostawa Produktu)  następuje w momencie otrzymania 100% zapłaty za produkt. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty i otrzymania przez Klienta email z potwierdzeniem tego faktu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie     (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz skonfigurowana, według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej po potwierdzeniu przez Sprzedającego informacji o przyjęciu i jej akceptacji, należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. pracownik Sklepu lub Podmiot zewnętrzny obsługujący płatności w Sklepie internetowym.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy, zgodnie z art. 6 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie dany osobowych (RODO).
 5. Dane osobowe zbierane w celu wykonywania umowy są usuwane po okresie 3 lat ze skutikiem na koniec roku kalendarzowego, tj. po wygaśnieęciu ew. roszczeń majątkowych (zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego).

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji        i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/